Infolinia czynna PN - PT  9ºº - 16ºº

Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Zwroty i reklamacje

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość tj. bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może - w terminie 10 dni od daty wydania rzeczy - odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezwartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. W przypadku wykonania przez Konsumenta uprawnienia do odstąpienia od umowy strony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, obowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń tj. zakupionego towaru oraz sumy zapłaconej przez Konsumenta.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 5. Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, powiadomi o tym Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. W przypadku gdy przedsiębiorca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, przedsiębiorca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. Konsument zostanie zarazem poinformowany na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia świadczenia i odstąpienia od umowy. Odstąpienie Konsumenta od umowy następuje na zasadach określonych w pkt 14 niniejszego regulaminu. Zwrot rzeczy następuje na koszt przedsiębiorcy.
 7. W przypadku stwierdzenia wad towaru bądź, gdy stroną umowy jest Konsument, stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Kupujący może złożyć reklamację: - mailowo: iveco@experus.pl - telefonicznie: tel: 22 765 66 62.
 8. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych towarów z umową, zawiadomi przedsiębiorcę o stwierdzonej niezgodności.
 9. Przedsiębiorca w terminie 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 10. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres podany drogą telefoniczną na numer tel: 22 765 66 62. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z reklamacją obciążają przedsiębiorcę, który zobowiązany jest do ich zwrotu.
 11. Jeśli na towar udzielona została kupującemu gwarancja, przedsiębiorca wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny wraz z zakupionym towarem. W dokumencie gwarancyjnym zamieszczone są podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

   

  Towar niezgodny z umową

  1. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wad lub niezgodności z umową zakupionego produktu wynika z następujących przepisów prawa: 
  2. a) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 w przypadku gdy zakup dokonany został przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową albo 
  3. b) Kodeks cywilny we wszystkich pozostałych przypadkach